28.06.2019 №21 "Татарстан Республикасы Әгерҗе муни-ципаль районы “Әгерҗе шәһәре” муни-ципаль берәмлеге чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының сакланышын тәэмин итүдә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча административ регламентка үзгәрешләр кертү турында"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                    КАРАР

 

  28.06.2019                                                     г.Агрыз                                    № 21

 

 

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы “Әгерҗе шәһәре” муниципаль берәмлеге чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының сакланышын тәэмин итүдә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча административ регламентка үзгәрешләр кертү турында

 

         “Дәүләт контролен (күзәтчелеген) һәм муниципаль контрольне гамәлгә ашырганда юридик затларның һәм индивидуаль эшкуарларның хокукларын яклау турында” 2008 елның 26 декабреннән 294-ФЗ номерлы Федераль законның 7 маддәсе нигезендә, Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районының «Әгерҗе шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

1.      Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы «Әгерҗе шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 25.02.2016 ел, № 07 карары белән расланган Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы «Әгерҗе шәһәре» муниципаль берәмлеге чикләрендә җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының сакланышын тәэмин итүдә муниципаль контрольне гамәлгә ашыру буенча муниципаль функция башкаруның административ регламентына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

1.1. 2.4.1 пунктының алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан эшкуарлык эшчәнлеген гамәлгә ашыра башлаган көннән соң өч ел узгач, тиешле эшчәнлек өлкәсендә вәкаләтле дәүләт контроле (күзәтчелеге) органына тапшырылган эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында хәбәрнамә белән әлеге хәбәрнамә бирүне таләп итә торган эшләр башкару яисә хезмәтләр күрсәтү очрагында эшкуарлык эшчәнлегенең аерым төрләрен гамәлгә ашыра башлау турында хәбәрнамә белән мөрәҗәгать итәргә кирәк.»

1.2. 5 бүлекнең өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Муниципаль хокукый актларда билгеләнгән мәҗбүри таләпләрне һәм таләпләрне гамәлгә ашыру барышында юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан үтәлү, муниципаль контроль органнары күрсәтмәләрен үтәү, Россия Федерациясе халыкларының тормышларына, сәламәтлегенә зыян китерүне булдырмау буенча чаралар үткәрү, хайваннар, үсемлекләргә, әйләнә-тирә мохиткә, мәдәни мирас объектларына (тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә), музей әйберләренә һәм музей коллекцияләренә зыян китерүне булдырмау буенча планнан тыш тикшерү предметы булып тора, Россия Федерациясе Музей фонды составына, аеруча кыйммәтле, шул исәптән уникаль, Россия Федерациясе Архив фонды документларына, Милли китапханә фонды составына керүче аерым тарихи, фәнни, мәдәни әһәмияткә ия, дәүләт иминлеген тәэмин итү, табигый һәм техноген характердагы гадәттән тыш хәлләр барлыкка килүне кисәтү, мондый зыян китергән зыян нәтиҗәләрен бетерү буенча документларга ия булган документлар.»;

1.3. 5.1.4. пунктының беренче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"Планлы тикшерүне үткәрү турында юридик зат, шәхси эшмәкәр муниципаль контроль органы тарафыннан, планлы тикшерүне үткәрү башланганчыга кадәр өч эш көненнән дә соңга калмыйча, муниципаль контроль органы җитәкчесенең күрсәтмәсенең яки боерыгының күчермәләрен (яки) көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаланган һәм юридик затның электрон почтасына, шәхси эшмәкәр тарафыннан имзаланган электрон документның күчермәләрен тапшыру турында уведомление белән һәм (яки), әгәр мондый адрес юридик затларның бердәм дәүләт реестрында, шәхси эшкуарларның бердәм дәүләт реестрында булса яки элегрәк юридик зат, шәхси эшкуар тарафыннан муниципаль контроль органына яисә башка үтемле ысул белән тәкъдим ителгән булса.»;

1.4. 7.4 пунктының өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«исәпсез яисә мәсхәрәле гыйбарәләр, вазыйфаи затның, шулай ук аның гаилә әгъзаларының тормыш, сәламәтлегенә һәм милкенә куркыныч янаган язма мөрәҗәгать алганда, мөрәҗәгатьне анда куелган сорауларның асылы буенча җавапсыз калдырырга һәм мөрәҗәгать җибәргән гражданинга әлеге хокуктан явызларча файдаланырга ярамавы турында хәбәр итәргә хокуклы.»;

1.5. 7.9. пунктының алтынчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"Мөрәҗәгатькә җавап җирле үзидарә органына яисә вазыйфаи затка электрон документ рәвешендә кергән мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән электрон почта адресы һәм җирле үзидарә органы яисә вазыйфаи затка язмача мөрәҗәгатьтә күрсәтелгән почта адресы буенча электрон документ рәвешендә җибәрелә. Моннан тыш, җирле үзидарә органына яисә вазыйфаи затка билгесез затлар даирәсенең мәнфәгатьләренә кагылышлы тәкъдим, гариза яки шикаятьне үз эченә алган мөрәҗәгатькә, аерым алганда, билгесез затлар даирәсенә карата чыгарылган суд карарына карата чыгарылган мөрәҗәгатькә, җавап, шул исәптән суд карарына шикаять белдерү тәртибен аңлатып, җавап, "Интернет "мәгълүмати-телекоммуникация челтәрендә Әгерҗе муниципаль районының рәсми сайтында (http://www. agryz.tatarstan.ru) №59-ФЗ Федераль законның 6 маддәсендәге 2 өлеше таләпләрен үтәп, урнаштырылырга мөмкин.

2. Әлеге карарны Әгерҗе муниципаль районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында http://agryz.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru урнаштырырга.

       3. Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы «Әгерҗе шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Р.Р.Вәлиевка йөкләргә.

 

 

Җитәкчесе                                                                                     Ә.М. Рәхмәтуллин

 

 

pdf
Скачать текст
PDF, 873 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования