28.06.2019 №22 "Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы «Әгерҗе шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 20.03.2010 ел, №11 карары белән расланган күпфатирлы йорттагы бүлмәләрне үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан планлаштыру турында карар кабул итүне килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында"
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                    КАРАР

 

  28.06.2019 г.                            г.Агрыз                                    № 22

Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы «Әгерҗе шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 20.03.2010 ел, №11 карары белән расланган күпфатирлы йорттагы бүлмәләрне үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан планлаштыру турында карар кабул итүне килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр кертү турында

 

         «Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтү турында» 2010 елның 27 июленнән 210-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Торак кодексы нигезендә Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы «Әгерҗе шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:

                   1. Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы «Әгерҗе шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитетының 20.03.2010 ел, №11 карары белән расланган күпфатирлы йорттагы бүлмәләрне үзгәртеп кору һәм (яки) яңадан планлаштыру турында карар кабул итүне килештерү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына түбәндәге үзгәрешләр кертергә:

         1.1. 2.9 пунктының 4 өлешенә түбәндәге эчтәлекле абзац өстәргә:

"Күрсәтелгән нигез буенча күпфатирлы йортта бинаны үзгәртеп коруны һәм (яисә) үзгәртеп планлаштыруда Килештерүне кире кагу рөхсәт ителә, әгәр килештерүне гамәлгә ашыручы орган мөрәҗәгать итүчегә мондый җавап алу турында хәбәр иткән очракта, мөрәҗәгать итүчегә күпфатирлы йортта бинаны яңадан төзү һәм (яисә) үзгәртеп планлаштыруны үткәрү өчен кирәкле документны һәм (яисә) мәгълүматны хәбәрнамә җибәргәннән соң унбиш эш көне эчендә тапшырырга тәкъдим итсә».

1.2.5.1 пунктындагы 1 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"Шикаять кәгазьдә, муниципаль хезмәт күрсәтүче органга электрон формада, күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы (алга таба-күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючы), шулай ук 210 - ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддәсендәге 1_1 өлешендә каралган оешмада язма рәвештә тапшырыла. Орган җитәкчесенең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләре югары органга (булган очракта) бирелә яисә, алар булмаганда, турыдан-туры муниципаль хезмәт күрсәтүче орган җитәкчесе тарафыннан карала. Күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр әлеге күпфункцияле үзәк җитәкчесенә тапшырыла. Күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаятьләр күпфункцияле үзәкне гамәлгә куючыга яисә Татарстан Республикасы норматив хокукый акты белән вәкаләтле вазыйфаи затка тапшырыла. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 мәддәсенең 1.1 өлешендә каралган оешмалар хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаятьләр әлеге оешмаларның җитәкчеләренә бирелә.».

1.3. 5.1 пунктның 9 өлешен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"әгәр туктату нигезләре федераль законнар һәм алар нигезендә кабул ителгән Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы законнары һәм башка норматив хокукый актлары, муниципаль хокукый актлар белән каралмаган булса, Муниципаль хезмәт күрсәтүне туктатып тору. Күрсәтелгән очракта мөрәҗәгать итүче тарафыннан күпфункцияле үзәкнең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына), күпфункцияле үзәк хезмәткәренә судка кадәр (судтан тыш) шикаять бирү, аңа шикаять белдерелә торган күп функцияле үзәккә, карарларга һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү тиешле дәүләт яисә муниципаль хезмәтләр күрсәтү вазыйфасы йөкләнгән очракта мөмкин.».

1.4. 5.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"Муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәткәрнең, муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи затының карарларына һәм гамәлләренә карата шикаять почта аша, күпфункцияле үзәк аша,"Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, Әгерҗе муниципаль районының рәсми сайтыннан файдаланып җибәрелә ала (http://www. agryz.tatarstan.ru.), Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәт күрсәтүләрнең бердәм порталы (http://uslugi.tatar.ru/), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. Күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, күпфункцияле үзәк рәсми сайтыннан, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр бердәм порталыннан файдаланып җибәрелергә мөмкин (http://uslugi.tatar.ru/), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин. 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддәсендәге 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, шулай ук аларның хезмәткәрләренең карарларына һәм гамәлләренә карата шикаять почта аша, "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәре, әлеге оешмаларның рәсми сайтларыннан, Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталыннан файдаланып җибәрелә ала (http://uslugi.tatar.ru/), дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрнең бердәм порталы (функцияләре) (http://www.gosuslugi.ru/), шулай ук мөрәҗәгать итүчене шәхси кабул итү вакытында кабул ителергә мөмкин.».

1.5. 5.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

"Шикаятьтә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш:

1) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның, муниципаль хезмәт күрсәтүче вазыйфаи затның яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәкнең, аның җитәкчесе һәм (яки) хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддәсендәге 1.1 өлешендә каралган оешмаларның исеме, аларның җитәкчеләре һәм (яисә) хезмәткәрләре, карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерелә торган органнар исеме;

2) фамилиясе, исеме, атасының исеме (соңгысы - булган очракта), мөрәҗәгать итүченең яшәү урыны турында мәгълүмат - физик затлар өчен, яисә исеме, мөрәҗәгать итүченең урнашу урыны турында мәгълүмат - юридик затлар өчен, шулай ук элемтә өчен телефон номеры, электрон почта адресы (булган очракта) һәм җавап бирүчегә җибәрелергә тиеш почта адресы;

3) муниципаль хезмәт күрсәтүче органның шикаять белдерелә торган карарлары һәм гамәлләре (гамәл кылмау), муниципаль хезмәт күрсәтүче органның вазыйфаи заты яисә муниципаль хезмәткәр, күпфункцияле үзәк хезмәткәре, оешмаларның 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддәсендәге 1.1 өлешендә каралган хезмәткәрләре, аларның хезмәткәрләре турында мәгълүматлар;

4) мөрәҗәгать итүче муниципаль хезмәт күрсәтүче органның яисә муниципаль хезмәткәрнең, күпфункцияле үзәк, күпфункцияле үзәк хезмәткәренең, 210-ФЗ номерлы Федераль законның 16 маддәсендәге 1.1 өлешендә каралган оешмаларның, аларның хезмәткәрләренең карары һәм гамәле (гамәл кылмавы) белән килешмәгән дәлилләр. Мөрәҗәгать итүче тарафыннан гариза бирүченең дәлилләрен раслаучы документлар (булганда) яки аларның күчермәләре тапшырылырга мөмкин.».

         2. Әлеге карарны Әгерҗе муниципаль районы сайтында Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында http://agryz.tatarstan.ru һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында http://pravo.tatarstan.ru бастырып чыгарырга.

3. Карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Әгерҗе муниципаль районы «Әгерҗе шәһәре» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Р.Р.Вәлиевка йөкләргә.

     

 

   Җитәкче                                                                                                      Ә.М. Рәхмәтуллин

pdf
Скачать текст
PDF, 5.31 МБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования